TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W RADOMSKU

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku jest organizacją społeczną o charakterze kulturalno – oświatowym. W swoich szeregach skupia miłośników i sympatyków Muzeum Regionalnego w Radomsku. Założone w 1987 roku działało do początku 1991 roku, swoją działalność wznowiło 30 czerwca 2000 roku. Zadaniem Towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza ludności miasta i przyległych terenów, zbiorów Muzeum Regionalnego w Radomsku, jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej. Realizowane jest ono poprzez ścisłą współpracę z Muzeum w zakresie gromadzenia i konserwacji zbiorów oraz pomocy w pracach naukowych, popularyzatorskich i wychowawczych. W tym celu organizuje odczyty, kursy, wycieczki, konkursy oraz wystawy. Prowadzi własną działalność wydawniczą i współpracuje z Muzeum Regionalnym w Radomsku przy realizacji wspólnych wydawnictw. Zajmuje się też rozpowszechnianiem wydawnictw własnych i muzealnych, organizując kiermasze i rozdając darmowe broszury i zaproszenia. Towarzystwo bierze udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym i artystycznym, bądź popularyzujących wiedzę historyczną i ogólną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością Muzeum.

Na przestrzeni ostatnich lat Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku było organizatorem kilku wydarzeń. Najważniejsze z nich to wojewódzki konkurs na rzeźbę ludową „Mój Jubileusz 2000”, w którym wzięło udział 42. rzeźbiarzy ludowych z terenu całego województwa łódzkiego a wystawa pokonkursowa gościła w kilku muzeach naszego województwa. Organizacja ta wydaje Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku – „Nasz Świat”, popularyzujący działalność Muzeum i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Publikowane są w nim artykuły dotyczące historii, archeologii, etnografii i sztuki związanej z miastem i okolicą. Informujemy w nim radomszczan o pracy Muzeum Regionalnego w Radomsku, omawiając wystawy i wydarzenia muzealne, publikując roczne sprawozdania z działalności Muzeum. W biuletynie umieszczamy też informacje o działalności Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku w formie krótkich relacji z organizowanych konkursów, wycieczek, publikacji prac konkursowych i sprawozdań rocznych Towarzystwa. W „Naszym Świecie” jest też miejsce dla zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, które mogą tu opublikować swoje materiały dotyczące działalności. Najwięcej miejsca i uwagi poświęca się publikowaniu i pozyskiwaniu artykułów dotyczących Radomska i okolic, napisanych przez archeologów, historyków, etnografów, historyków sztuki i amatorów. Towarzystwo było współorganizatorem wielu wystaw i imprez organizowanych przez Muzeum Regionalne w Radomsku. Oprócz dotychczasowych form działalności przygotowuje się do organizowania nowych przedsięwzięć, zarówno własnych, jak i nowych form pomocy dla Muzeum przy organizowaniu wystaw i konkursów, imprez, prac badawczych i popularyzacji wiedzy o regionie. Zamierza też rozszerzyć współpracę z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijać własną działalność naukową i badawczą.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku swoją działalność kieruje do wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i okolicy. Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego dotychczasowego dorobku w postaci publikacji i organizowanych imprez.

 

WŁADZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W RADOMSKU

ZARZĄD:

Przewodniczący Zarządu – Agnieszka Podolska

Wiceprzewodniczący Zarządu – Irena Grochowalska

Skarbnik – Adrianna Gębicz

Sekretarz – Beata Merta

Członkowie Zarządu – Dariusz Solarz, Ryszard Olczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan Broszkowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Weronika Kluska, Edmunda Bodanka

 

Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓŁ MUZEUM MOŻNA NAWIĄZAĆ KONTAKT MAILOWY POD ADRESEM:

tpm.radomsko@op.pl

 

 

DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W RADOMSKU

Regulamin Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (PDF – zobacz)

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (PDF – zobacz)

Regulamin Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku (PDF – zobacz)

 

Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku NASZ ŚWIAT

„NASZ ŚWIAT” – Nr 1 – 21 lipca 2001 r. (PDF – zobacz, ok. 0.6 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 2 – 26 października 2001 r. (PDF – zobacz, ok. 1.4 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 3 – 30 kwietnia 2002 r. (PDF – zobacz, ok. 0.6 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 4 – 14 lutego 2003 r. (PDF – zobacz, ok. 1.6 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 5 – 12 lipca 2003 r. (PDF – zobacz, ok. 1.2 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 6 – 5 listopada 2003 r. (PDF – zobacz, ok. 1.7 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 7 – 11 grudnia 2003 r. (PDF – zobacz, ok. 2.5 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 8 – 9 lutego 2004 r. (PDF – zobacz, ok. 1.3 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 9 – 10 maja 2004 r. (PDF – zobacz, ok. 3.3 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 11 – 28 luty 2005 r. (PDF – zobacz, ok. 1.0 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 12 – 2 czerwca 2006 r. (PDF – zobacz, ok. 1.6 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 13 – 2 marca 2007 r. (PDF – zobacz, ok. 1.7 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 14 – 23 lipca 2007 r. (PDF – zobacz, ok. 1.1 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 15 – 31 sierpnia 2007 r. (PDF – zobacz, ok. 2.1 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 16 – 9 listopada 2007 r. (PDF – zobacz, ok. 2.4 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 17 – 12 grudnia 2007 r. (PDF – zobacz, ok. 1.3 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 18 – 1 września 2009 r. (PDF – zobacz, ok. 8.7 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 19 – 1 grudnia 2010 r. (PDF – zobacz, ok. 2.1 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 20 – 15 grudnia 2010 r. (PDF – zobacz, ok. 2.2 MB)

„NASZ ŚWIAT” – Nr 1  –  1 września 2014 r.” (PDF – zobacz, ok. 0.2 MB)

Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku NASZ REGION

„NASZ REGION” – Nr 1 – 3 października 2010r. (PDF – zobacz, ok. 3,4 MB)

Skip to content