PL / EN
      SZUKAJ  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, realizując wymagania określone przepisami prawa, Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku przygotowało politykę prywatności. Zawiera ona najistotniejsze informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku (97-500 Radomsko).
 2. Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych – Panię Monikę Zygmunt-Jakuć, z którą można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko oraz adres e-mail: iodo@muzeum.radomsko.pl
  Pod powyższym adresem może się Pani/Pan skontaktować w razie pytań dotyczących sposobu
  i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Muzeum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane identyfikacyjne (monitoring wizyjny), dane osób odwiedzających Muzeum, dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń, dane wnioskodawców, dane użytkowników systemów informatycznych, biblioteki, osób uczestniczących w uroczystościach, dane osób uczestniczących w programach edukacyjnych oraz w konkursach organizowanych przez Muzeum.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, w szczególności:
  • do celów rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • realizacja procedury wnioskodawczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • rezerwacji kart wstępu do Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • realizacja działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja działalności konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja zadań związanych z wizerunkiem Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi, np. podwykonawcy, usługodawcy, instytucje współpracujące, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 6. Pani/Pana dane osobowe zebrane przez Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.