DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.radomsko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.03.2022r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niektóre pliki do pobrania (np. regulaminy konkursów, foldery, katalogi, publikacje, protokoły) dostępne są w postaci dokumentów pdf. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Borek, adres poczty elektronicznej dyrektor@muzeum.radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 683 56 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Dane adresowe siedziby Muzeum Regionalnego w Radomsku dostępne są w stopce każdej ze stron serwisu oraz dodatkowo w sekcji: DLA ZWIEDZAJĄCYCH > KONTAKT

PROCEDURA SKARGOWO-WNIOSKOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku znajduje się przy ulicy Narutowicza 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  • główne wejście do Muzeum od strony Placu 3 Maja/ul. Narutowicza,
  • wejście do Galerii Muzeum od strony ul. Narutowicza.
Przed budynkiem od strony Klasztoru przy parkingu i bramie wjazdowej do Muzeum znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od miejsc parkingowych do drzwi wejściowych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Główne wejście do Muzeum od strony Placu 3 Maja/ul. Narutowicza znajduje się na delikatnym podwyższeniu (jeden schodek); po lewej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,5 m umieszczony jest dzwonek, w przypadku zamkniętych drzwi otwiera je wyznaczony pracownik. Informacja/kasa znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku znajdują się schody na I piętro (sale wystawiennicze) oraz winda dostępna z zewnątrz. W celu jej użycia należy nacisnąć przycisk przyzywający (domofon z dwoma przyciskami – jeden dla Muzeum Regionalnego, – drugi dla Urzędu Stanu Cywilnego) obsługę Muzeum Regionalnego w Radomsku, znajdujący się przy bramie, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnościami. Na piętrze, naprzeciwko windy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do Galerii Muzeum przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych; po prawej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,2 m umieszczony jest dzwonek; w przypadku zamkniętych drzwi otwiera je wyznaczony pracownik. Na wprost wejścia do Galerii Muzeum znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku Muzeum Regionalnego w Radomsku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów. Żaden z pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line.

APLIKACJE MOBILNE: nie dotyczy

Skip to content