PL / EN
      SZUKAJ  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Data publikacji strony internetowej: 20.10.2019r.

2. Status pod względem zgodności z ustawą:
Częściowo zgodna: niektóre pliki do pobrania (np. regulaminy konkursów) dostępne są w postaci dokumentów pdf

3. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 30.03.2020r.

4. Metoda oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • osoba do kontaktu: Małgorzata Borek
 • e-mail: muzeum@muzeum.radomsko.pl
 • telefon: 44 683 56 51
 • dane adresowe siedziby Muzeum Regionalnego w Radomsku dostępne są w stopce każdej ze stron serwisu oraz dodatkowo w sekcji: DLA ZWIEDZAJĄCYCH > KONTAKT

6. Procedura skargowo-wnioskowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/    

7. Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne do Muzeum od strony Plac 3 Maja/ul. Narutowicza, drugie do Galerii Muzeum od strony ul. Narutowicza. Wejście do budynku od strony Plac 3 Maja/ul. Narutowicza znajduje się na delikatnym podwyższeniu (jeden schodek); po lewej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,5 m umieszczony jest dzwonek, w przypadku zamkniętych drzwi otwiera je wyznaczony pracownik. Wejście do Galerii Muzeum przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych; po prawej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,2 m umieszczony jest dzwonek; w przypadku zamkniętych drzwi otwiera je wyznaczony pracownik,
 • Placówka posiada windę osobową na dziedzińcu Muzeum, wejście bramą wjazdową obok wejścia do USC w Radomsku. Po lewej stronie bramy na wysokości 1,2 m umieszczony jest domofon. Po zawiadomieniu o potrzebie skorzystania z windy, wyznaczony pracownik otwiera bramę.
 • Schody wewnętrzne nie są wyposażone w pochylnie.
 • Muzeum posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking od strony wejścia do USC w Radomsku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Prawo wstępu z psem asystującym – w uzasadnionych przypadkach.
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

8. Aplikacje mobilne: nie dotyczy

 

Wytworzył(a):  Aleksandra Ludwin  |  data: 30.03.2020r.
Odpowiada:  Małgorzata Borek  |  data: 30.03.2020r.

Skip to content