DANE TELEADRESOWE

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

ul. Narutowicza 1
97-500 Radomsko

tel. 044 685-00-76
tel./fax 044 683-56-51

Adresy e-mail:

Kierownik administracyjny: muzeum@muzeum.radomsko.pl
Sprzedaż wydawnictw: administracja@muzeum.radomsko.pl
Dział Historyczny: 
Agnieszka Podolska – Adiunkt muzealny  historia@muzeum.radomsko.pl
Tomasz Nowak- Kustosz dyplomowany historia_1@muzeum.radomsko.pl
Dział Archeologiczny:
Krzysztof Błaszczyk – kustosz archeologia@muzeum.radomsko.pl
Dział Etnograficzny:
Dział Sztuki:
Jakub Lesiński – Adiunkt muzealny sztuka@muzeum.radomsko.pl
Dział Promocji i Edukacji:
Biblioteka:
Kamil Rutkowski – Kustosz biblioteka@muzeum.radomsko.pl
IOD: Arkadiusz Zarębski:  iod@muzeum.radomsko.pl

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Radomsku, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 1
 • Kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@muzeum.radomsko.pl
 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  – podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
  – podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów praca
 • Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 • Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 • Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Skip to content