MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA

MISJA
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego jest samorządową instytucją kultury o charakterze regionalnym. Podstawową jego misją jest sprawowanie opieki nad powierzonymi wytworami dziedzictwa kulturowego: dziełami sztuki oraz zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, jak również umożliwianie odbiorcy kontaktu z ich wartościami.
Muzeum realizuje swoją misję przez gromadzenie i zabezpieczenie zbiorów, ich naukowe opracowanie, prowadzenie prac badawczych i konserwatorskich, organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską, wydawniczą z zakresu sztuki, historii, archeologii, i etnografii.

Szczególny akcent położony jest na zbiory związane z Radomskiem i regionem radomszczańskim. Ponadto muzeum zapewnienia zaplecze naukowo-edukacyjne dla uczniów, studentów, badaczy i historyków.
Muzeum aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania lokalnej świadomości historycznej. Zachęca społeczeństwo do współpracy w zakresie wymiany myśli naukowej z różnych dyscyplin wiedzy. Swoją ofertę kieruje do odbiorców w różnym wieku, m. in. współpracuje z Uniwersytetami III Wieku, co sprzyja integracji międzypokoleniowej. W myśl współpracy Muzeum buduje lokalną tożsamość Radomska, regionu i jego mieszkańców.
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku od kilku lat posiada w swojej strukturze organizacyjnej Zabytkową Chatę Tatarską w Stobiecku Miejskim, dostępną dla zwiedzających w okresie letnim, która jest miejscem promowania szeroko pojętej lokalnej kultury ludowej. Odbywają się tam koncerty zespołów ludowych, warsztaty, spotkania z twórcami ludowymi. Prezentowane są również wystawy czasowe.

 

WIZJA I PLANOWANE DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI MISJI INSTYTUCJI

Celem Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku jest rozwój placówki jako nowoczesnej instytucji muzealnej i ośrodka kulturalno-oświatowego, koncentrującego się wokół dziedzictwa przede wszystkim regionalnego. Podstawą nowoczesnego muzeum jest digitalizacja zbiorów, modernizacja wystaw czy stworzenie muzealnego archiwum cyfrowego – komputerowej bazy eksponatów obrazujących dzieje regionu radomszczańskiego. Uzupełniana na bieżąco baza zasobu bibliotecznego zachęca do korzystania z biblioteki i czytelni muzealnej.

Jednym z głównych zadań na kolejne lata będzie więc modernizacja wystaw stałych, rozwój działalności oświatowej poprzez lekcje muzealne, wykłady, prelekcje, warsztaty, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, ale również zróżnicowanie oferty imprez artystycznych promujących kulturę regionu radomszczańskiego. Ponadto zakładamy organizowanie konferencji i sesji naukowych we współpracy z ośrodkami akademickimi oraz innymi instytucjami kultury, wydawanie własnych książek, folderów i publikacji, a także współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi artystów czy pasjonatów historii z regionu.

Muzeum promuje swoją ofertę tradycyjnie np. plakaty, ulotki, ale wykorzystuje również internetowe narzędzia informacji i promocji, w tym media społecznościowe.
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku służy społeczeństwu poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego Radomska oraz regionu radomszczańskiego, a także wzmacnianie tożsamości radomszczan.

Skip to content